Lom Dubičná, 471 03, Kravaře 

Zásady zpracování osobních údajů

přijaté v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "GDPR") a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Úvod a obsah dokumentu

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které společnost CS Kámen Plus s. r. o., Zborovská 519, 471 14 Kamenický Šenov, IČO: 27267679, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem (pod spisovou značkou: C 21617/KSUL) (dále pouze jako "společnost" nebo "správce") o Vás, jakožto subjektu údajů zpracovává (dále jen "Vy" anebo "Subjekt údajů").

· Účel zpracování osobních údajů

Zásadním účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí informací s následným uskutečněním prodeje žádaných výrobků a vystavení potřebných dokumentů.

Rozsah zpracovaných informací zpravidla obsahuje:

 • Jméno a příjmení, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, adresa, IČO, DIČ
 • Obsah komunikace

· Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

· Komu jsou údaje předávány?

 • Vedení společnosti
 • Administrativní pracovníci společnosti
 • Osoba zajišťující chod webových stránek

· Práva subjektu údajů

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů, který má za to, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo s příslušnou právní úpravou, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat správce o vysvětlení

b) požadovat, aby správce odstranil vzniklý stav provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů

https://www.cskamen.cz/kontakt/

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7.

· Cookies

Webové stránky společnosti používají tzv. Cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory "cookies" umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

Webové stránky společnost dále využívají službu Google Analytics. Všechna získaná data budou zpracována anonymně a jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás.